Onafhankelijke Klachtencommissie Mondhygiënisten
Indien u niet tevreden bent....

Als u bij een mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?
Uw probleem eerst bespreken met de mondhygiënist

Bespreek uw onvrede eerst met uw mondhygiënist.
Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt
waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende
behandeling anders wilt. Doe dit niet telefonisch maar
maak een persoonlijke afspraak. Geef bij het maken van
de afspraak aan dat u niet tevreden bent en daar over
wilt praten.
In deze fase komt u met de mondhygiënist meestal tot een oplossing. Bevestig zonodig dat wat u heeft afgesproken schriftelijk aan de mondhygiënist.
Bedenk dat een eerste mondeling overleg met de mondhygiënist een voorwaarde is om een klacht bij het OKM in te dienen.

Uw probleem schriftelijk voorleggen aan de mondhygiënist

Ook na het gesprek met uw mondhygiënist bent u niet tevreden. U meldt dit nu ook schriftelijk aan de mondhygiënist.
Bedenk dat een schriftelijke melding aan de mondhygiënist een voorwaarde is om een klacht bij het OKM in te dienen.

Onafhankelijke Klachtencommissie Mondhygiënisten

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Onafhankelijke Klachtencommissie Mondhygiënisten. U kunt uw klacht indienen bij de OKM in Haarlem. De secretaris van het OKM is uw contactpersoon. Bij de secretaris kunt u terecht met vragen over en hulp bij het indienen van een klacht.
De secretaris regelt de hele afhandeling van uw klacht. Hij controleert of u de bovenstaande eerste stappen heeft genomen om de klacht op te lossen. Het OKM gaat niet over klachten of eisen over aansprakelijkheid.
Het OKM is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een paramedicus als voorzitter zijnde geen mondhygiënist, een tandarts en een mondhygiënist.
De behandeling van een klacht

De OKM gaat uw klacht pas behandelen als u deze schriftelijk heeft ingediend. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de OKM. Hij zal u om te beginnen melden of u met uw klacht aan het goede adres bent. De mondhygiënist over wie u klaagt moet namelijk ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten en deelnemer van de OKM zijn; verder mag uw klacht niet gaan over een schadevergoeding.
De secretaris zal u ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geeft u hem toestemming contact op te nemen met de mondhygiënist over wie u een klacht heeft en - indien het OKM uw klacht behandeld - uw medische gegevens op te vragen. De mondhygiënist zal door de secretaris worden gevraagd hem een schriftelijke reactie te geven op uw klacht.
De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een oplossing te komen met u en de mondhygiënist.
Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de klachtencommissie.
De secretaris verzamelt namens de klachtencommissie informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven. Zowel U als de mondhygiënist kunt de stukken inzien.
Soms wil de klachtencommissie informatie hebben van anderen zoals externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure.
Van de uitspraak van de klachtencommissie worden u en de mondhygiënist op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de de mondhygiënist over wie u heeft geklaagd.
De procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan.
Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.